7/25/2008

Concors par tescj cinematografics in lenghe furlane


Il Centro Espressioni Cinematografiche di Udin al à publicât il band di concors pe VII edizion dal Concors par tescj cinematografics in lenghe furlane.
Il regolament par partecpâ lu cjatais tal coment al post.
Se o volês plui informazions tignît di voli il sît dal CEC

7/22/2008

Estroverso - II edizion


Il Comun di Tavagnà al à inmaneât la seconde edizion di Estroverso, il concors di traduzion di oparis de leterature pe infanzie tes lenghis albanese, caruate e slovache. La iniziative si inserìs te manifestazion I mille colori di Tavagnacco, rivade aromai ae IV edizion.

Par discjariâ il bant dal concors fracait achì.
Se o volês plui informazions, scriveit al sportel pe lenghe furlane dal Comun di Tavagnà: lenghe.furlane@comune.tavagnacco.ud.it

7/03/2008

Gotis di salût


Vuê o publichìn il materiâl de ultime campagne promozionâl de Aziende pai Servizis Sanitaris n. 5 "Basse Furlane" produsût in gracie dai contribûts de L. 482/99.
Le campagne e promôf il latament cul lat de mari, e si si insuaze intune serie di ativitâts che le ASS 5 e à scomençât zaromai di cualchi an, cul obietîf di promovi un bon stîl di vite.
La ASS 5 e à produsût une vore di materiâi difarents (sportis, manifescj, libruts, segne libris) pardabon biei. Sperìn in curt di rivâ a meti in linie cualchi altri esempli.
Par savê alc di plui ve chi un articul su la campagne Gotis di salût.
Se o volês vê plui informazions o domandâ materiâl par dâlu fûr, scrivêtnus une email a sporteliscj@gmail.com

7/02/2008

03.07.2008 - Aureli Argemì (CIEMEN) a Sedean


Joibe ai 3 di Lui aes 20.30 te sede dal Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” li di Cjase Turoldo a Codern di Sedean (Ud), Aureli Argemì president dal CIEMEN, al invide la comunitât furlane a un incuintri in viste de Conference des Nazions cence stât che si davuelzarà a Barcelone tal mês di Novembar.
L'incuintri al è viert a ducj chei che a son interessâts.

Tal prin coment us metìn la letare di presentazion de serade.

Par vê plui informazions: Lenghe.net

6/25/2008

Notiziaris comunâls

In gracie dai fonts de L. 482/99 in chescj agns une vore di Ents locâi a àn vût finanziâts progjets pe realizazion di notiziaris comunâls bilengâi. Vuê o presentìn doi esemplis une vore interessants. Il prin al è il Sfuei di Tavagnà, l'insert di 4 pagjinis dutis par furlan, distribuît adun cul notiziari dal Comun.
Il secont invezit al è Spieli, l'unic boletin che al met dongje plui comuns, ven a stâi Puçui, Bordan, Cosean, Feagne, Flaiban, Merêt di Tombe, Mortean, Pagnà, Palme, Pasian di Prât e Sedean. Si trate di un progjet une vore inovatîf e ben studiât sedi parcè che al è realizât a nivel sorecomunâl, sedi parcè che di Zenâr a Mai di chest an al è stât distribuît dentri dal mensîl La Patrie dal Friûl, rivant cussì a vê une grande distribuzion. Par vê plui informazions su Spieli baste scrivi a: info@spieli.it

6/24/2008

Letare vierte


Di bande di Isa Dorigo, sporteliste di lenghe furlane de Provincie di Gurize, e je rivade la richieste di publicâ sul blog una letare vierte indreçade ai Ents, ai Comitâts e aes Associazions, che jê e à prontât par frontâ e discuti insiemi il teme dai contrats dai operadôrs linguistics.
Par lei la letare fracait achì

Par vê plui informazions invezit, scrivêt a: isa.dorigo@provincia.gorizia.it

6/19/2008

Materiâi/3


Ancje vuê o metìn in linie trê gnûfs documents: dôs istancis par domandâ contribûts e un avîs su la esenzion de ICI.
Par vê plui informazions scriveit a: sportel.gonars@libero.it


Istance pe concession di contribût pe ativitât di ents, associazions, fondazions e comitâts

Istance pe concession di contribût par manifestazions e iniziativis

Avîs esenzion ICI

6/18/2008

Presentazion libri "Lingue minoritarie e unità europea"
Joibe ai 19 di Jugn aes sîs sot sere li de Sala Aiace a Udin, i professôrs Silvana Schiavi Fachin e Claudio Cressati de Universitât dal Friûl a presentin il libri “Lingue minoritarie e unità europea. La ‘Carta di Strasburgo’ del 1981” di Marco Stolfo. Al sarà presint l'autôr.
Il lavôr al è dedicât al rapuart jenfri la tutele des lenghis minoritariis e la integrazion europeane.

Par vê plui informazions: Biblioteca civica V. Joppi

Materiâi/2


Ve chi ancjemò trê documents che il Sportel dal Comun di Gonârs al metût a disposizion di ducj i sporteliscj.
Cui che al vûl vê informazions plui tal detai che al mandi une mail a sportel.gonars@libero.it

Domande di concession aree cimiteriâl

Domande di esumazion / estumulazion / traslazion cimiteriâl

Domande di concession di colomberis o ossaris

6/17/2008

Materiâi


Vuê o metìn in linie une serie di modei pe autocertificazion voltâts dal Sportel dal Comun di Gonârs.
I file a son in PDF, cui che al vûl vêju intun altri formât, o al vûl plui informazions al pues scrivi ae dot.re Lorena Zuccolo a cheste direzion di pueste: sportel.gonars@libero.it.
Par discjamâ i documents fracait achì:

Declarazions sostitutivis di certificazions (cu la liste dai dâts che si pues autocertificâ)

Declarazions sostitutivis di certificazions_2

Declarazion sostitutive di at notori

Declarazions di conformitât al origjinâl

6/10/2008

Comun di Gonârs - Vuide ai servizis sociâls


Come prometût o lin indevant cul cjariâ i materiâi che nus son rivâts di bande dai Ents.
Vuê us presentìn la Vuide ai servizis sociâi prontade dal Comun di Gonârs in gracie dai fonts de L. 482/99.
Par discjamâ il test fracait achi:

Comun di Gonârs

6/09/2008

15.06.2008 Aquilee, presentazion dal libri "Venezia Giulia. La regione inventata"


Domenie ai 15 di Jugn a Aquilee aes 10 di matine, lì de sale dal Consei Comunâl, al sarà presentât il libri Venezia Giulia, la regione inventata (Kappa Vu). La iniziative e je stade inmaneade dal Comun e e viodarà la partecipazion dai curadôrs e di un pôcs di autôrs.

6/05/2008

Comun di Gonârs - Vuide ai servizis


I prins documents che o metìn in rêt nus rivin di bande dal Comun di Gonârs.
Vuê o tachìn cu la Vuide ai servizis, voltade tal 2005 de dot.re Lorena Zuccolo, che e gjestìs il sportel linguistic comunâl zaromai dal 2004.

Par discjamâ la vuide, fracait achì:
Comun di Gonârs

Il blog si inzorne


Bundì a ducj.
Daspò di un biel pôc di timp o tornìn a lavorâ parsore dal blog.
Cuant che o vin creât chest imprest informatic o volevin che al deventàs un puest dulà cjatâ informazions e materiâi par lavorâ, sore che un puest dulà confrontâsi e scambiâsi opinions... Magari cussì no, no sin rivâts a tignîlu inzornât.
In chescj mês però a son sucedudis e cambiadis une vore di robis, e alore nus è parût impuartant tornâ a cjapâ in man Il Sportel.
La idee e je che di meti a disposizion di ducj i operadôrs linguistics i materiâi produsûts fin cumò dai sporteliscj. O sperìn di rivâ a creâ une bancje di dâts e di documents che a sarà util no dome par cui che al à tacât di pôc chest lavôr.
Par rivâ a chest obietîf però, o vin bisugne di une man di bande di ducj. Se o vês gust che il vuestri materiâl al sei metût in rêt, mandait une e-mail ae nestre direzion:
sporteliscj@gmail.com